Horný hrad

Pri vstupe do horného hradu po pravej strane vystupuje z obrysu hradieb nízka oblá bašta (17), ktorej strieľne chránili priestor východnej strany hradu. Významnou súčasťou nádvoria je torzo mohutnej obytnej veže (19) zachované do výšky pôvodných piatich podlaží. Spodná časť veže je dnes takmer úplne zasypaná zrútenými múrmi, no vo vyšších častiach stále ešte vidno zvyšky okien obytných miestností s výhľadom ďaleko na západ do širokého priestoru Záhorskej nížiny. Na severnej fasáde veže sa zachovali odtlačky trámov, ktoré sú zvyškom podpory pre schodisko alebo ochodzu vedúce k vysoko položenému vstupu (obr. 7).

Obytná veža a časť hradby horné-ho hradu

  1. lôžko po nosnom tráme na podporu drevenej ochodze k vstupu do veže
  2. nadstavba hradby
  3. zamurované ozuby cimburia južnej hradby
obytná veža a časť hradby horné-ho hradu

Obrázok 7 – obytná veža a časť hradby horné-ho hradu

Z veže je možné zísť do pivnice s čiastočne zachovanou klenbou (20), ktorá sa nchádza v stiesnenom priestore medzi vežou a južnou hradbou (15). V prehliadke pokračujeme úzkou uličkou medzi vežou a západnou hradbou (16), na ktorej vidno tesne nad terénom zamurované ozuby pôvodného cimburia (obr. 7).

Chodník ďalej prechádza nádvorím okolo preluky v múre so vstupom do horného hradu (13). Po pravej strane sa dvíha skalka so štíhlym zvyškom veže (23) položenej na najvyššom bode hradnej skaly. Pod ňou je pozostatok stavby, z ktorej zrejme viedlo prístupové schodisko do veže (24). Okraj skaly je lemovaný hradbou horného hradu (14).

Oproti veži vľavo od chodníka stojí zvyšok veľkej obytnej budovy (21), ktorá sa pôvodne tiahla pozdĺž celej bočnej strany nádvoria od paláca až po vežu.

Chodník prechádza priamo cez jej interiér a dnes si len málokto všimne, že kráča po klenbách zasypaného spodného podlažia. Druhé podlažie bolo zaklenuté tehlovou klenbou a jeho interiér tvorila v severnej časti sála s oknami orientovanými na západ. V strednej časti steny vidno zamurovaný výklenok a vedľa neho zvyšok pece s komínom. Budova mala až tri podlažia a podľa vetracích okienok, ktoré stí na stene zreteľné, možno usudzovať, že tretie podlažie bolo osvetlené len veľmi sporo (obr. 8).

Obrázok 8 – Obytná budova horného hradu

Obytná budova horného hradu

  1. zamurovaný výklenok
  2. pec s komínom
  3. zvyšok klenby 2. podlažia
  4. okná 2. podlažia
  5. okná 3. podlažia

Z obytnej budovy vchádzame do priestorov hradného paláca (22) kde bezprostredne po vstupe môžeme v prachu chodníka spozorovať zvyšky kvalitne vyhladenej liatej maltovej podlahy. Palác bol obydlím majiteľa hradu, a zároveň jeho reprezentatívnym priestorom, preto celkom logicky vznikol na najlepšie chránenom mieste hradu – na severnom okraji skalného brala, odkiaľ bol skvostný výhľad do okolitej krajiny. Dodnes sa tu týči celá jeho severná stena, ktorá stále dosahuje pôvodnú výšku štyroch podlaží. Zaklenuté spodné podlažie je takmer úplne zasypané. Rovnako zaklenuté bolo aj trojpriestorové druhé podlažie. Vnútro tretieho podlažia zrejme zaberala veľká reprezentačná sála otvorená smerom na sever veľkými gotickými oknami. Zo západného okna (vľavo) vidíme len bočnú časť so zvyškom záklenku, susedné okno je však v podstate kompletne zachované vrátane sedadla na ľavej strane.

Okno bolo dodatočne zamurované pri mladších úpravách, v rámci ktorých sa zmenilo na výklenkový prevét. Palác ukončovalo obytné štvrté podlažie, z ktorého sa v stene zachoval odkladací výklenok a kamenná profilovaná konzola, ktorá niesla trámový strop (obr. 4). Z priestoru paláca sa chodník odkláňa a stúpa na vrchol ostrého skalného hrebeňa, ktorý je najvyšším prístupným bodom hradu.

Cestou na vrchol skaly prechádzame popri nepatrných zvyškoch múru naznačujúceho kruhový pôdorys (25). Pravdepodobne ide o pozostatok cisterny zberajúcej vodu zo striech veže. Na vrchole skaly sa týči zvyšok strážnej veže hradu (23), ktorá vcfaka svojej polohe nepochybne poskytovala dokonalý prehľad o dianí v širokom okolí. Dnes z pôvodne štvorpodlažnej stavby dosahujúcej výšku okolo 12 m stojí len torzo nárožia so zvyškom okna, ostatné steny sa zosunuli dole prudkým svahom. Dosiahnutím tohto bodu sa prehliadka hradu uzatvára.

1. Brána do predbránia
2. Bašta predbránia
3. Predbránie
4. Vežová hradná brána
5., 6. Hradby západného predhradia
7. Obytná budova
8. Brána do južného predhradia
9., 10. Hradby južného predhradia
11. juhovýchodná delová bašta predhradia
12. Párkánová hradba horného hradu
13. Vstupná brána do horného hradu
14., 15., 16. Hradby horného hradu
17. Východná bašta horného hradu
18. Delová bašta horného hradu
19. Obytná veža
20. Hospodárska budova
21. Obytná budova
22. Hradný palác
23. Veža
24. Prístavba k veži
25. Cisterna

mapa-stavebnych-premien-plavecky-hrad