Stavebné premeny

Dnešná podoba a rozloha Plaveckého hradu nevznikla naraz, ale je výsledkom postupného vývoja počas takmer piatich storočí existencie a troch storočí pustnutia. Jeho výzor formovali meniace sa požiadavky majiteľov na bývanie i napredujúca vojenská technika.

Zakladateľovi hradu Detrichovi, ktorý hrad vystaval okolo polovice 13. stor., (pôdorys – I) môžeme pripísať výstavbu hradieb zakončených cimburím (14, 16), ktoré obiehajú okraj vrcholového skalného útesu, a hranolovej strážnej veže (23) na vrchole brala. Túto jednoduchú podobu pôvodného sídla zrejme dopĺňala aj obytná budova v severozápadnom nároží, ktorej podobu nepoznáme, lebo zvyšky prekryli mladšie stavby. Neskôr, azda začiatkom 14. stor., bolo posilnené najzraniteľnejšie južné čelo hradu, ktoré dostalo novú dominantu v podobe obytnej hranolovej veže (19). Na ňu sa napojilo nove opevnenie rozširujúce plochu hradu (15) s bránou na východnej strane, ktorú veža bezprostredne chránila (pôdorys – II).

V dalšom priebehu 14. stor., a neskôr za vlády Stiborovcov a ich nasledovníkov, pánov zo sv. Jura a Pezinka, sa pôvodný hrad podstatne rozrástol.

O lepšie opevnenie hradu sa zaslúžilo rozsiahle predhradie (pôdorys – III) rozložené pozdĺž južného a západného úpätia hradnej skaly (5, 6, 9), ktoré zároveň poskytovalo dostatok priestoru pre hospodárske budovy nevyhnutné pre život opevneného sídla.

V hornom hrade stiesnené obytné priestory veží rozšíril štvorpodlažný palác (22) na najlepšie chránenom okraji skaly (pôdorys – IV).

Značný rozsah opevnenej plochy pred-hradia koncom stredoveku majitelia ešte zväčšili posunutím južnej hradby (pôdorys – V).

V jej juhovýchodnom nároží zrejme vznikla vstupná brána, z ktorej sa zachoval portál sprístupňujúci dnes nárožnú delovú baštu. Novopostavené opevnenie (10) zakončovalo cimburie so strieľňami v ozuboch.

V polovici 16. stor. sa s hroziacim tureckým nebezpečím objavila potreba zosilnenia opevnenia, a tak na nároží horného hradu vyrástla mohutná podkovovitá bašta s komorovými delovými strieľňami (18) a hradba chrániaca juhozápadnér nárožie horného hradu (12, pôdorys – VI). Bašta, ktorá prevyšuje hradby staršieho predhradia, zabezpečovala pomocou strieľní ochranu sedla s prístupovou cestou, ako aj protiľahlého svahu, kde mohol útočník zaujať výhodné postavenie. Svojou hmotou však zablokovala pôvodný vstup do horného hradu, preto ho presunuli do západnej hradby (13).

Azda súčasne vznikla v hornom hrade aj drobná bašta (17) chrániaca streľbou z ručných zbraní východnú stranu predhradia. Staviteľmi delovej bašty mohli byť v polovici 16. stor. Fuggcrovci. Tento predpoklad sa opiera predovšetkým o skutočnosť, že komorové strieľne bašty s odvetrávaním sú zjednodušenou obdobou vyspelého opevnenia fuggerovského sídla Červený Kameň.

V priebehu 16. stor. priebežne pokračovalo zlepšovanie opevnenia a rozširovanie obytných a hospodárskych priestorov. Tak vznikla mohutná priečna hradba s bránou (8), ktorá rozdelila pôvodne jednotný priestor predhradia na dve samostatné časti a veľká obytná budova (7) slúžiaca obyvateľom dolného hradu (pôdorys – VII).

Záverečné stavebné úpravy realizované Pálffyovcami sa v hornom hrade prejavili predovšetkým dostavbou budov pozdĺž celej západnej hradby (21) a nadstavbou obytnej veže (19). V dolnom hrade modernizovali opevnenie tým, že nechali nadstavať hradby a ukončili ich novými ochodzami so štrbinovými strieľňami. Medzi najmladšie úpravy patrí výstavba ďalšej delovej bašty (11, pôdorys – VIII). Aj ona, podobne ako staršia vybudovaná bašta, zrejme zablokovala pôvodnú bránu a vynútila si presmerovanie vstupu do hradu. Novopostavený vstup sa posunul na juhozápadnú stranu areálu. Chránila ho vežová brána (4), neskôr doplnená aj vysunutým predbráním s baštou (1, 2, 3 pôdorys – IX).

1. Brána do predbránia
2. Bašta predbránia
3. Predbránie
4. Vežová hradná brána
5., 6. Hradby západného predhradia
7. Obytná budova
8. Brána do južného predhradia
9., 10. Hradby južného predhradia
11. juhovýchodná delová bašta predhradia
12. Párkánová hradba horného hradu
13. Vstupná brána do horného hradu
14., 15., 16. Hradby horného hradu
17. Východná bašta horného hradu
18. Delová bašta horného hradu
19. Obytná veža
20. Hospodárska budova
21. Obytná budova
22. Hradný palác
23. Veža
24. Prístavba k veži
25. Cisterna

mapa-stavebnych-premien-plavecky-hrad