Južné predhradie

Vchádzame bránou do nádvoria južného predhradia, ktoré je po pravej strane lemované dobre zachovanou hradbou (10). Tá mala na vnútornej strane vysunutú drevenú ochodzu sprístupňujúcu strieľne na korune múru. Pozdĺž opevnenia prechádzame nádvorím až k východnej hradbe (9) stojacej v pôvodnej výške a zabezpečenej dvoma obrannými úrovňami strieľní. V tej nižšej kontrolovali dve strieľne priestor priamo pred hradbou a tretia, šikmo natočená strieľňa chránila miesto pri napojení nárožnej bašty (11).

Horná obranná úroveň pôvodne sprístupnená drevenou ochodzou je husto obsadená jednoduchými úzkymi strieľňami pre ručné zbrane. V kúte nádvoria je vstup do nárožnej bašty (11) a nad ním sotva badateľné zvyšky kresby hradu vyryté do omietky.

Náčrt kresby vytesaný do omietky nad vstupom do rohovej veže

 1. cimburie
 2. okno
 3. predpokladaná veža

Náčrt kresby vytesaný do omietky nad vstupom do rohovej veže

Obranná bašta je vybavená strieľňami v dvoch úrovniach. Spodné komorové strieľne pre delá pokrývali palebnou silou prístupovú cestu na hrad, menšie strieľne vo vrchnej úrovni boli vybudované pre ľahšie zbrane. Pri návrate na nádvorie si môžeme všimnúť, že vstup do bašty je osadený do staršieho portálu, ktorý je zrejme zvyškom stredovekej hradnej brány.

Na nádvorí sa nám tiež naskytne zaujímavý pohľad na južné čelo horného hradu. Jeho dominantou je mohutná podkovovitá delová bašta (18) vystupujúca do nádvoria predhradia.

Delové strieľne s rovným kamenným prekladom, ktoré sa smerom von rozširujú, sú umiestnené približne v strede výšky bašty a mieria na sedlo južne od hradu, odkiaľ hrozilo nebezpe-čie útoku. Nad ľavou (juhozápadnou) strieľňou si v múre môžeme všimnúť otvor, ktorý slúžil na odvetrávanie dymu vznikajúceho pri streľbe z dela. Nad ním vidíme ešte dva rady delových s tri e ľni, strieľne v spodnejšom rade sú však zamurované. (obr. 6).

Obrázok 6 – Delová bašta horného hradu

Delová bašta horného hradu

 1. striehňa
 2. zamurovaná striehla
 3. odvetrá-vací kanál
 4. delová strielňa
 5. otvory po drevenom lešení
 6. komora strieľne pre delo
 7. otvor strieľne
 8. vetrací kanál

Z ľavej strany na baštu nadväzuje čelná hradba horného hradu (15), v ktorej sa rysujú zamurované ozuby cimburia (obr. 5).

Z nádvoria stúpame po upravenom schodisku prechádzajúcom cez zvyšky obranného múru posilňujúceho opevnenie čela horného hradu (12) a vchádzame do interiéru delovej bašty (18). Na rozdiel od oblého vonkajšieho plášťa je vnútorný priestor päťuholníkový. Po vstupe do bašty zbadáme na pravej strane strielňu s komorou pre osadenie dela, nad ktorou vybieha vetrací kanál odvádzajúci dym z výstrelov mimo priestoru bašty (obr. 6).

Tesne nad terénom sa dajú rozoznať ďalšie dve zamurované strieľne s vetracími kanálmi. Strop nad podlažím spočíval na mohutných trámoch, po ktorých sa v múre zachovali hlboké lôžka. Nad nimi sa múr výrazne stenčuje a vytvára hornú obrannú úroveň.

Úzka ulička vedúca z bašty smerom nahor je trasou pôvodného prístupu k bráne horného hradu. Pozornejší návštevník, ktorý sa cíti byť skutočným znalcom hradných zrúcanín môže v hradbe po ľavej strane nájsť obrysy zamurovaných ozubov stredovekého cimburia. Z neho obrancovia pôvodne chránili tento úzky priestor pred bránou do hornej časti hradu.

1. Brána do predbránia
2. Bašta predbránia
3. Predbránie
4. Vežová hradná brána
5., 6. Hradby západného predhradia
7. Obytná budova
8. Brána do južného predhradia
9., 10. Hradby južného predhradia
11. juhovýchodná delová bašta predhradia
12. Párkánová hradba horného hradu
13. Vstupná brána do horného hradu
14., 15., 16. Hradby horného hradu
17. Východná bašta horného hradu
18. Delová bašta horného hradu
19. Obytná veža
20. Hospodárska budova
21. Obytná budova
22. Hradný palác
23. Veža
24. Prístavba k veži
25. Cisterna

mapa-stavebnych-premien-plavecky-hrad