Západné predhradie

Po prechode vstupnou bránou sa dostaneme do rozľahlého priestoru nádvoria západného predhradia. Chodník vedie stredom nádvoria popri zvyškoch obytnej budovy na ľavej strane (7). Jej spodné podlažie je dnes takmer úplne zasypané suťou, takže nad terénom z neho vidno len líniu uloženia trámového stropu.

Zachovaná časť druhého podlažia bola pôvodne delená priečkou na dve miestnosti osvetlené veľkými oknami a vykurované pecami. Za zvyškom jedného z komínov je prekryté zamurované staršie okno. O prestavbách vypovedá aj nadstavba tretieho podlažia s drobnými vetracími otvormi. V kratšej severnej stene možno nájsť vstup do výklenkového záchodu, tzv. prevétu (obr. 2).

Interiér obytnej budovy západného predhradia

 1. strop 2. podlažia
 2. konštrukcia podlahy
 3. podlažia
 4. zamurované okno
 5. zvyšok priečky
 6. zvyšok trámového stropu 1. podlažia

Obrázok 2 – Interiér obytnej budovy západného predhradia

Za budovou lemujú nádvorie po ľavej strane zvyšky hradby (5) s ojedinele zachovanou strieľňou. Na konci nádvoria sa dá vystúpiť na skalnú plošinku, kde múr pôvodne uzatváral priestor predhra-dia. Vpravo nad nami sa týči najlepšie zachovaný múr hradného paláca (22) so zvyškom gotického okna, ktoré bolo neskôr zamurované a jeho priestor sa využil na zriadenie výklenkového prevétu (obr. 3).

Obrázok 3 – Severná stena hradného paláca

Severná stena hradného paláca

 1. zvyšok arkierového prévetu
 2. ostenie gotického okna paláca
 3. ozub zamurovaného cimburia pôvodnej hradby

V tomto mieste sa chodník končí, preto sa po tej istej trase vraciame smerom k hradnej bráne. Cestou môžeme po ľavej strane obdivovať mohutné í múry horného hradu prerušené veľkým í výlomkom hradby. Tu sa nachádzala brána (13) do horného hradu, ku ktorej viedla drevená rampa alebo schodisko uložené na dvoch murovaných pilieroch opretých o skalu.

Interiér hradného paláca

 1. konzola trámového stropu
 2. výklenok
 3. zamurované gotické okno
 4. zvyšok okna
 5. bočné sedadlo v okennom výklenku
 6. zvyšok prévetu
 7. rozpadnutý vstup prévetu

Obrázok 4 – Interiér hradného paláca

Na ďalšiu prehliadku ¡j hradu sa vydáme chodníkom pomedzi vstupnú bránu a pokračujúce hradby horného hradu (16). V ich líci môžeme bez väčšej námahy objaviť zamurované ozuby pôvodného zakončenia (obr. 5).

Obrázok 5 – Južná hradba horného hradu s pôvodným cimburím

Južná hradba horného hradu s pôvodným cimburím

 1. vstup na ochodzu
 2. lôžka po trámoch vysunutej drevenej ochodze
 3. preluka cimburia
 4. ozub cimburia V Červenom rámiku cimburia západnej hradby

Takto sa dostávame k mohutnému priečnemu múru (8) oddeľujúcemu nádvorie južného predhradia. Do múru bola osadená brána s dreveným rámom, zabezpečená na vnútornej strane drevenými posuvnými závorami, po ktorých v múre ostali dodnes viditeľné lôžka.

1. Brána do predbránia
2. Bašta predbránia
3. Predbránie
4. Vežová hradná brána
5., 6. Hradby západného predhradia
7. Obytná budova
8. Brána do južného predhradia
9., 10. Hradby južného predhradia
11. juhovýchodná delová bašta predhradia
12. Párkánová hradba horného hradu
13. Vstupná brána do horného hradu
14., 15., 16. Hradby horného hradu
17. Východná bašta horného hradu
18. Delová bašta horného hradu
19. Obytná veža
20. Hospodárska budova
21. Obytná budova
22. Hradný palác
23. Veža
24. Prístavba k veži
25. Cisterna

mapa-stavebnych-premien-plavecky-hrad