Plavecký hrad – Rekonštrukcia 2013

Celkový pohľad na Plavecký hrad z obce Plavecké Podhradie

Rok 2013 bol prelomovým pre Plavecký hrad hlavne preto, že sa po viac ako 300 rokoch opäť začalo s obnovou a statickým zabezpečením hradných objektov a začalo murivo prvýkrát viac pribúdať ako ubúdať. V minulých rokoch bol realizovaný statický a architektonicko-historický výskum vybraných objektov.

Vďaka podpore MK SR cez grantový program „Obnovme si svoj Dom“ začali tento rok zabezpečovacie práce na objektoch vstupnej brány a renesančnej brány do južného predhradia. Na základe nových zistených skutočností po odkrytí muriva pôvodných kavern s označením 2a a 2b v delovej bašte vyskytlo, že pôvodné kaverny, ktoré mali byť zamurované sa ukázali ako deštruované delové strielne, ktorým treba pred ich samotnou obnovou najskôr archeologicky znížiť terén na ich pôvodnú úroveň, doskúmať objavené konštrukcie strielní a následne navrhnúť ich obnovu. A preto odborný garant projektu po konzultácií a súhlase KPÚ Bratislava rozhodol o zmene projektu a to tak, že sanačné práce s označením 2a a 2b sa zastavia a práce sa prioritne presunú na staticky narušený objekt renesančnej brány, ktorému hrozila deštrukcia záklenku brány a tým pádom aj všeobecné ohrozenie samotných návštevníkov hradu.

Vstupná brána

Ide o trojpodlažný renesančný objekt, ktorý patrí medzi najucelenejšie časti hradu. Má dobre zachovanú východnú, západnú aj južnú obvodovú stenu. V súčasnosti je z hľadiska celkovej stability, resp. možnosti havárie najviac ohrozená južná (vstupná) obvodová stena veže, ktorá sa bude sanovať v II. etape v roku 2014. V roku 2013 sa sanovala kaverna o objeme 1,5 m3 v päte múru, čím sa zastabilizovala celá východná stena brány a zabránilo sa tak jej možnej deštrukcii.

rekonstrukcia plaveckeho hradu 2013
rekonstrukcia plaveckeho hradu 2013

Renesančná brána južného predhradia

Objekt renesančnej brány bol staticky narušený absenciou samotných špaliet a nábehov záklenku brány, ktorému hrozilo zrútenie. Statické zabezpečenie spočívalo v domurovaní špaliet a obnove konštrukčných otvorov brány ako lôžka po závorách a pántoch krídiel brány. Následné bol obnovené chýbajúce časti záklenku brány z pôvodného materiálu – tufového kameňa pre maximálnu autentickosť pamiatkovej obnovy.

Celá realizácia na daných objektoch prebiehala kvalitnou remeselnou formou kde boli použité pôvodné materiály (kameň získaný z povrchového zberu na hrade) a technológie (príprava stredovekej horúcej vápenej malty s použitím pucoanových prísad – Metakaolínu). Realizácia prebiehala koncom leta pričom bude dostatok času na karbonizáciu malty do príchodu prvých mrazov.

Plavecký hrad - Rekonštrukcia 2013
Plavecký Hrad