Plavecký hrad – Rekonštrukcia 2014

Zabezpečovacie práce vybraných objektov Plaveckého hradu 2014

Celkový pohľad na Bránovú vežu po statickom zabezpečení v 2014

Rok 2013 bol prelomovým pre Plavecký hrad hlavne preto, že sa po viac ako 300 rokoch opäť začalo s obnovou a statickým zabezpečením hradných objektov a začalo murivo prvýkrát viac pribúdať ako ubúdať. V minulých rokoch bol realizovaný statický a architektonicko-historický výskum vybraných objektov.

Vďaka podpore MK SR cez grantový program „Obnovme si svoj Dom“ sa aj v roku 2014 úspešné pokračovalo na zabezpečovacích prácach na objektoch Bránovej veže a Prevétu paláca západného predhradia.

Bránová veža

Ide o trojpodlažný renesančný objekt, ktorý patrí medzi najucelenejšie časti hradu. Má dobre zachovanú východnú, západnú aj južnú obvodovú stenu. Z hľadiska celkovej stability, resp. možnosti havárie bola najviac ohrozená južná (vstupná) obvodová stena veže a tiež rovnako bola statický narušená jej západná stena. V roku 2013 sa sanovala kaverna o objeme 1,5 m3 v päte múru, čím sa zastabilizovala celá východná stena brány a zabránilo sa tak jej možnej deštrukcii. V roku 2014 boli odstránené spomínané statické poruchy na jej južnej a západnej stene kde sa doplnilo 15 m3 nového muriva.

Odstraňovanie koreňov z náletových drevín a rozobratie a vyčistenie muriva na zdravý základ

V mesiacoch júl – august 2014 začali práce na západnej stene Bránovej veže, ktoré spočívali v domurovaní jej deštruovanej časti v objeme 12 m3 vrátene obnovy okenného otvoru a jeho dreveného rámu 2. podlažia a trámových káps 2 a 3. podlažia. Pre spomínané práce bolo potrebné postaviť lešenie v exteriéri 16 m a v interiéri 10 m do výšky.

Po stabilizovaní západnej steny práce pokračovali na jej južnej stene kde bol čiastočné na ľavej strane doplnený v amorfnom tvare portál z tufového kameňa z pôvodného materiálu pre maximálnu autentickosť pamiatkovej obnovy. Najskôr bolo vymurovaná pravá špaleta brány a podmurovka pre samotný okopník na ľavej strane, ktorý sa vyrobil ako kópia zachovaného okopníka na pravej strany z vápenca. Po vyzretí muriva sa osadil dubový preklad do pôvodných lôžok ako bol kedysi a bolo zamurované nadpražie brány v objeme 2 m3 čím sa celá stena staticky podchytila nakoľko jej hrozilo zrútenie a by ohrozila samotných návštevníkov Plaveckého hradu.

Nakoľko sa Plavecký hrad nachádza v dosť nedostupnom teréne posledných 150 m muselo byť všetko vynosené ručne do hradu tak ako i 400 kg dubový trám a ostatný materiál a náradie.

Prevét paláca západného predhradia

Objekt renesančného prevétu bol staticky narušený deštruovanými špaletami a chýbajúcim záklenkom, v dôsledku čoho hrozilo zrútenie steny nad samotným prevétom čomu naznačovali už aj trhliny v murive. Statické zabezpečenie spočívalo v domurovaní špaliet, obnove parapetu a vloženie drevenej konzoly prevétu. Následné bol obnovený chýbajúci záklenok a doplnené chýbajúce murivo nad samotným záklenkom.

Plavecký Hrad