Plavecký hrad – Rekonštrukcia 2015

Projekt I. etapy statického zabezpečenia obnovy Plaveckého hradu.

Rok 2013 bol prelomovým pre Plavecký hrad hlavne preto, že sa po viac ako 300 rokoch opäť začalo s obnovou a statickým zabezpečením hradných objektov a začalo murivo prvýkrát viac pribúdať ako ubúdať. V minulých rokoch bol realizovaný statický a architektonicko-historický výskum vybraných objektov.

Vďaka podpore MK SR cez grantový program „Obnovme si svoj Dom“ sa aj v roku 2015 úspešné pokračovalo na zabezpečovacích prácach na objektoch Východnej veže jadra, Renesančných strielní medzi hradbou predhradia a predbránia, Statické zabezpečenie okenných otvorov západného múru predbránia, Statické zabezpečenie severnej steny Západného paláca predhradia a Statické zabezpečenie steny Severného paláca.

Východná veža jadra

Ide o trojpodlažný ranogotický objekt z 13. stor., ktorý je najstaršou časťou hradu. Má dnes zachovanú len západnú obvodovú stenu. Z hľadiska celkovej stability, resp. možnosti havárie bolo najviac ohrozené samotné torzo veže. V roku 2014 sa preto sanovala a doplňalo murivo o objeme 23 m3 čím sa čiastočne zastabilizovala celá východná stena brány a zabránilo sa tak jej možnej deštrukcii. V roku 2015 sa pokračovalo v ďalšej etape kde sa obnovili okenné otvory prvého a druhého podlažia na základe meračky zo sedemdesiatych rokov a fotodokumentácie a doplnilo sa 29 m3 nového muriva čím sa sa celé torzo zastabilizovalo. V roku 2016 sa dokončí posledná etapa statického zabezpečenia veže kde by sa malo doplniť ďalších 15m3 muriva. V roku 2015 bolo potrebné pre samotné statické zabezpečenie veže postaviť lešenie z exteriéru do výšky 18 m a interiéru do výšky 12 m. Išlo o logisticko obtiažný proces kde sa všetok materiál potrebný pre statické zabezpečenie musel prepraviť cez tri kladky čo v konečnom dôsledku predstavuje viac ako 70 ton materiálu.

Renesančné strielne medzi hradbou predhradia a predbránia

Ide o objekt renesančných strielní medzi hradbou predhradia a predbránia, ktoré boli sú porušené degradáciou tehál a miestami dokonca ich úplným vypadnutím. Nadpražia strieľní tvorené drevenými prekladmi až na jednu strieľňu úplne chýbali a murivo nad nimi bolo rozpadnuté. Koruna muriva mala vyplavenú spojovaciu maltu a v mieste nad strieľňami jej hrozilo bezprostredné zrútenie. Pre samotné statické zabezpečenie bolo potrebné postaviť lešenie zo vnútornej strany nádvoria do výšky 6 m a taktiež vysunúť plošinu z lešenia do exteriéru potrebnú pre domurovanie nárožia predhradia. Následne bolo preškárované existujúce murivo okolo strieľní a obnovené špalety samotných strieľní. Ďalším krokom bolo osadenie pôvodných drevených dubových prekladov s hrúbkou 7 – 8 cm podľa otlačkov po pôvodných prekladoch. Taktiež bolo potrebné nadmurovať korunu priečnej hradby ochranným riadkom z kamenného muriva výšky cca 30 cm a Južné ukončenie priečnej hradby sa stabilizovalo domurovaním časti nárožia hradby predhradia.

Statické zabezpečenie okenných otvorov západného múru predbránia

Pôvodné otvory renesančných strieľni v západnej stene predbránia mali porušené parapety, ostenia a aj klenuté nadpražia. Navyše vzhľadom na ich vzájomnú blízkosť hrozil rozpad medziokenného piliera a tým následne aj celej hmoty muriva nad nimi až po korunu. Pre celkovú stabilizáciu bolo potrebné najmä doplniť 1,5 m3 muriva medziokenného piliera a to doplnením muriva špaliet a parapetov ako aj vypadnuté oba klenbové záklenky. Celému statickému zabezpečeniu predchádzalo postavenie lešenia z exteriérovej strany do výšky 4 m. Následne sa obnovili parapety s špalety strieľni a zhotovili drevené ramenáty a obnovili záklenky jednej aj druhej strieľne.

Statické zabezpečenie severnej steny Západného paláca predhradia

Ide o trojpodlažný objekt z druhej polovice 16. stor, ktorý v úrovni prvého a druhého podlažia sa nachádzala veľká kaverna, ktorá ohrozovala statiku celej steny a následným zrútením, čím by nenávratne utrpela celá siluleta hradu. Preto bola táto kaverna sanovaná aby sa predišlo týmto spomínaným rizikám. Celý proces sanácie spočíval v postavení lešenia z vnútornej strany a zamurovaní kaverny v objeme 4 m3 a obnovení dvoch pôvodných trámových káps.

Statické zabezpečenie severnej steny Západného paláca predhradia

Išlo o statické zabezpečenie torza posledného zvyšku gotického Severného paláca, ktorému hrozila deštrukcia a úplný zánik posledného zvyšku palácovej steny, ktorý sa zastabilizoval zamurovaním kaverny v objeme 2 m3 a preškárovaním líca, čím sa celé torzo posledného zvyšku palácovej steny zachránil aj pre ďalšie generácie.

Plavecký Hrad