Plavecký hrad – Rekonštrukcia 2016

Projekt I. etapy statického zabezpečenia obnovy Plaveckého hradu.

Rok 2013 bol prelomovým pre Plavecký hrad hlavne preto, že sa po viac ako 300 rokoch opäť začalo s obnovou a statickým zabezpečením hradných objektov a začalo murivo prvýkrát viac pribúdať ako ubúdať. V minulých rokoch bol realizovaný statický a architektonicko-historický výskum vybraných objektov.

Vďaka podpore MK SR cez grantový program „Obnovme si svoj Dom“ sa aj v roku 2016 úspešné pokračovalo na zabezpečovacích prácach na objekte Severného gotického paláca.

Severný gotický palác

Ide o trojpodlažný objekt, ktorý bol v 15. stor. pristavaný a vložený do hmoty staršieho gotického opevnenia s murovanou ochodzou ukončenou cimburím. Má dnes najviac zachovanú len severnú obvodovú a čiastočne južnú stenu, ktorá bola statický zabezpečená v roku 2015. Z hľadiska celkovej stability, resp. možnosti havárie bolo najviac ohrozené samotné torzo severnej steny paláca. V roku 2016 sa preto sanovala a dopĺňalo murivo o objeme 29 m3 a obnovovalo množstvo architektonických detailov ako trámová konzola a nika tretieho podlažia, čiastočna obnova renesančného prevétu, priznávala sa staršia strielňa a pôvodné cimburie na vonkajšej fasáde severnej steny paláca a stabilizovali okenné a vstupné otvory na prvom a druhom podlaží čím sa zastabilizovala celá severná stena paláca a zabránilo sa tak jej deštrukcii. Išlo o jeden z najviac ohrozených objektov hradu, ktoré sa podarilo sanovať a zastabilizovať aj pre ďalšie generácie. V roku 2016 bolo potrebné pre samotné statické zabezpečenie veže postaviť lešenie vo veľmi obtiažnom teréne z interiéru do výšky 11 m a exteriéru a do výšky 18 m a nad vyše 100 m hlbokou roklinou. Išlo o logisticko obtiažný proces kde sa všetok materiál potrebný pre statické zabezpečenie musel prepraviť cez tri kladky čo v konečnom dôsledku predstavuje viac ako 73 ton materiálu. Na hrade pomáhalo cez prázdniny desiatky belgických skautov, ktorí vykonávali pomocné práce ako čistenie hradu od náletovej vegetácie, presun kameňov, vody a piesku. Na záver ich prišiel pozrieť a podporiť aj veľvyslanec Belgického kráľovstva jeho excelencia Willem Van de Voorde.

Priebeh prác na obnove špaliet niky a bočnej prímurovke 3. Podlažia

Celá realizácia na daných objektoch prebiehala kvalitnou remeselnou formou kde boli použité pôvodné materiály (kameň získaný z povrchového zberu na hrade) a technológie (príprava stredovekej horúcej vápenej malty s použitím pucoanových prísad – Metakaolínu). Realizácia prebiehala v mesiacoch jún – október pričom bude dostatok času na karbonizáciu malty do príchodu prvých mrazov.

Plavecký hrad - Rekonštrukcia 2013
Plavecký Hrad